LEARN TO PROGRAM

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | คู่มือการเขียนโปรแกรม ที่เว็บไซต์

คุณกำลังพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการหาเงินออนไลน์หรือไม่? คุณกำลังมองหาหัวข้อที่เหมาะสม (ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านบทความนี้ทันที.

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท.

ดูวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท.

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือการเขียนโปรแกรม ง่ายที่สุด ที่นี่: ดูรายละเอียดที่นี่.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท.

ประกอบธุรกิจพัฒนาการท่องเที่ยว วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณสมบัติอื่นระดับเดียวกันในสาขารัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, วรรณกรรม, สารสนเทศศาสตร์, การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท ขอบเขตเนื้อหาสำหรับการสอบ 2560 1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 6. ความรู้เกี่ยวกับโครงการ การวางแผน สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาสถานที่ท่องเที่ยว 7. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด การบริการ ข้อมูลการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ คู่มือสอบ ผู้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ คู่มือสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. สามารถพบได้ที่นี่ หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและความสามารถในการทำงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกำกับดูแล การแนะนำ การตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะของงานที่ทำในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงาน 1.1 รวบรวม รวบรวม จัดทำสถิติทางวิชาการเบื้องต้น วิเคราะห์ เพื่อนำไปวางแผน โครงการ หรือแนวทางปฏิบัติ การพัฒนาการท่องเที่ยว การกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.2 สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุป จัดทำรายงาน รวมถึงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการ การวิจัย การสร้างฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.3 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การจัดทำคู่มือ แนวทาง เอกสารวิชาการและสื่อเพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน การพัฒนาบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนางาน การขึ้นทะเบียนและมัคคุเทศก์ธุรกิจนำเที่ยว และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.4 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการขึ้นทะเบียนและมัคคุเทศก์ธุรกิจนำเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.5 มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการอนุญาตเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินการ กิจกรรม และสรุปการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนในการหาวิธีพัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.6 มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้พื้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่รับผิดชอบ และให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และควบคุมการพัฒนา บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ โบราณวัตถุและอนุสาวรีย์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.8 รวบรวม ประมวลผล เตรียมข้อมูลการท่องเที่ยว หรือสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และสรุปการจัดทำรายงานสำหรับการวางแผนโครงการหรือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยว การพัฒนาบริการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 1.1 ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของรัฐบาลท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด 1.2 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เว็บไซต์ เป็นต้น 1.3 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีความรู้ใหม่ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การวางแผน แผนงานที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและความสำเร็จที่กำหนด 3.ด้านประสานงาน 3.1 ประสานความร่วมมือภายในและภายนอกทีมหรือหน่วยงาน 3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ … ..

เรา หวังว่าข้อมูลในบทความนี้จะมีคุณค่ามากสำหรับคุณ. ขอแสดงความนับถือ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

การท่องเที่ยวมีกี่ประเภท

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์,สื่อสารมวลชน,นิเทศศาสตร์,ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์,สารสนเทศ,การจัดการ,การโฆษณา,คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว,การโรงแรม,ภาษาต่างประเทศ

#ทองถน #นกพฒนาการทองเทยวปฏบตการ #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ

(ท้องถิ่น 2560 : #นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

READ  ขายส่ง ชุดชั้นใน กางเกงใน ต้องร้านนี้ ราคาถูกจริง ร้านเกรซ --ปาล์ม (เรียกเค้าว่าเจ้าชายกางเกงใน) | คู่มือการเขียนโปรแกรม ที่เว็บไซต์

Apinya Arthit

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ผมชื่ออภิญญาอาทิตย์เป็นคนชอบเทคโนโลยีชอบเล่นเกมชอบหาเงินออนไลน์ที่บ้าน ตอนนี้ฉันต้องการแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นกับคุณฉันจึงสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมา ฉันหวังว่าคุณจะสนับสนุนฉัน

Related Articles

10 Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button